Wettelijke rechthebbende

Wettelijke rechthebbende 1 - 10 van 20 voor wettelijke rechthebbende

Banken & Slapende rekeningen | Financieel: Geld
Banken & Slapende rekeningen | Financieel: Geld
... wel moet legitimeren en duidelijk moet kunnen aantonen dat hij of zij ook daadwerkelijk de wettelijke rechthebbende is. maar het gekke is dat niemand weet om hoeveel rekeningen welke bedragen. niet ... zij, met dat antwoord, de kwestie als afgerond beschouwen. in uw gewag gemaakt dat de wettelijke rechthebbende het geld zou moeten kunnen opvragen gebeuren en zeker bij de hier beschreven tegenwerking ...
infonu.nl


Vermogensbeheer.pdf
... enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. abn amro, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). ...
abnamro.nl


Tarieven_Beleggingsadvies.pdf
... enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. abn amro, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking document aangebo- den informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). ...
abnamro.nl  meer van deze site

blob.aspx?id 9115
blob.aspx?id 9115
... van de wet giraal effectenverkeer, crediteert. 9.5. onverminderd het bepaalde in artikel beheer over de aandeelbewijzen onherroepelijk aan necigef opgedragen en is necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de des- betreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrij- ving op en afschrijving van de aandeelbewijzen. ...
asnbank.nl

blob.aspx?id 11802
blob.aspx?id 11802
... 1.4 de betaling geschiedt door bijschrijving op een door de rechthebbende op de uitkering aangewezen rekening ten name van die rechthebbende nederland dan wel in een andere lidstaat van de europese unie ... derden ter zake van de uitbetaling in rekening gebrachte transactiekosten, komen voor rekening van de rechthebbende op de uitkering en worden op die uitkering in mindering gebracht. 1.5 over niet ...
snsregiobank.nl

Disclaimer - Friesland Bank
Disclaimer - Friesland Bank
... besmet en of beschadigd. deze aansprakelijkheidsuitsluiting toepassing indien opzet of grove schuld oorzaak van eventuele schade is. intellectueel eigendom friesland bank nv, althans de rechthebbende, beschikt over de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs- en merkrechten) met betrekking deze internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). ...
frieslandbank.nl

blob.aspx?id 16428
blob.aspx?id 16428
... bij certificering van aandelen verkrijgt veelal een administratiekantoor de aandelen waartegenover certificaten worden uitgegeven. het administratiekantoor verkrijgt de aandelen op eigen naam en wordt rechthebbende daarop (juridische eigenaar) terwijl de certificaathouder economisch belanghebbende wordt. het administratiekantoor gaat de aandelen houden ten titel van beheer voor rekening en risico ...
snsregiobank.nl


voorwaarden.pdf
... bijzondere uitsluitingen wij vergoeden niet de saneringskosten gemaakt teneinde een reeds bestaande verontreiniging ongedaan te maken. regeling wij hebben het recht saneringskosten rechtstreeks aan de benadeelde of andere rechthebbende persoon instantie te betalen schikking te treffen. 33 4.2 regeling van de sanering u belast zich met de sanering conform onze aanwijzingen. de opdracht tot sanering ...
aegonbank.nl

blob.aspx?id 14126
blob.aspx?id 14126
... effectenverkeer, crediteert. 9.5. onverminderd het bepaalde in artikel beheer over de aandeelbewijzen onherroepelijk aan het centraal instituut opgedragen centraal instituut onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving op de aandeel- bewijzen. ...
asnbank.nl

Erfenis en Erfrecht - Erven Erfgenamen & Verklaring Erfrecht | Financieel: Diversen
Erfenis en Erfrecht - Erven Erfgenamen & Verklaring Erfrecht | Financieel: Diversen
... die wettelijk vastgelegd zijn en regelt de overgang van vermogens. of anders geformuleerd de overgang of overdracht van zaken, rechten en verplichtingen op een ander dan de oorspronkelijk rechthebbende. de nalatenschap (erfenis), rechten en plichten van de overledene erflater, gaan erfgenaam of erfgenamen. erfgenamen erven van .... genoemd. hetzelfde woord betekenis gebruikt van 'van iemand iets ...
infonu.nl
Deze resultaten zijn gefiltered.
Toon ongefilterde resulaten voor wettelijke rechthebbende© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | handige links | site map